Chính sách bảo mật của Vietnamnay

Cổng thương mại điện tử Việt Nam – VIETNAMNAY.COM cung cấp cơ sở dữ liệu mở về doanh nghiệp, Sàn giao dịch thương mại điện tử và kênh thông tin điện tử tổng hợp, nhằm mục đích

• Giúp cho các Doanh nghiệp cơ hội quảng bá, giới thiệu, bán hàng, kết nối Cung – Cầu nhanh chóng và hiệu quả trên internet.

• Giúp cho cộng đồng một kênh tra cứu, tìm kiếm thông tin doanh nghiệp, thông tin tổng quan văn hóa - xã hội của 63 tỉnh thành Việt Nam nhanh nhất và cập nhật nhất.

• Giúp cho người tiêu dùng, khách hàng, đối tác có thêm thông tin về Doanh nghiệp, về sản phẩm, dịch vụ mà họ muốn mua –bán hay hợp tác.

• Giúp cho xã hội một kênh tham chiếu về thông tin, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp Việt Nam.

• Góp phần cải thiện môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin minh bạch về Doanh nghiệp, nguồn gốc sản phẩm. Từ đó, tham gia hạn chế các họat động không trung thực và gian lận trong giao dịch thương mại điện tử.

Để bảo vệ Quyền và Lợi ích của các thành viên (xem quy chế thành viên), của Vietnamnay cũng như của chung cả cộng đồng Doanh nghiệp trên Vietnamnay.com, Vietnamnay chính thức công bố Chính sách bảo mật thông tin của Vietnamnay tới các thành viên nói riêng cũng như cả cộng đồng.

Chính sách bảo mật thông tin của Vietnamnay bao gồm một chuỗi những hoạt động có tính hệ thống mà Vietnamnay lựa chọn thực hiện hay không thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch thương mại điện tử, trao đổi thông tin trên internet, đảm bảo tính thống nhất với các quy định của Vietnamnay. Chính sách bảo mật của Vietnamnay sẽ diễn giải những họat động liên quan đến quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ và cung cấp thông tin trên hệ thống Cổng thương mại điện tử Việt Nam -Vienamnay.com

Chính sách bảo mật của Vietnamnay có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung và thay thế tùy thuộc vào sự phát triển chung của họat động trao đổi thông tin, giao dịch thương mại điện tử và những thay đổi của pháp luật hiện hành trong những lĩnh vực có liên quan.

Khi thành viên của Vietnamnay đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Vietnamnay, thành viên sử dụng được coi là mặc nhiên chấp thuận Chính sách bảo mật của Vietnamnay dưới đây:

1. Giới hạn Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này bao gồm các họat động có liên quan đến quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ và cung cấp thông tin trên Cổng thương mại điện tử Việt Nam  Vietnamnay.com và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, những thông tin chưa được phép tiết lộ của các thành viên Vietnamnay, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp... sử dụng hệ thống Vietnamnay cũng như tất cả các thông tin khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên hệ thống Vietnamnay.

Chính sách này cũng áp dụng đối với tất cả những thông tin do đối tác kinh doanh cung cấp trong quá trình hợp tác với Vietnamnay.

2. Thu thập thông tin

Vietnamnay thu thập thông tin doanh nghiệp bằng việc tiếp nhận thông tin do thành viên cung cấp khi đăng ký, thông tin do nhà cung cấp, đối tác, khách hàng của Vietnamnay cung cấp, thông tin thu thập từ các nguồn thông tin công cộng khác có nguồn từ các cơ quản lý nhà nước về doanh nghiệp, bố cáo thành lập doanh nghiệp, website doanh nghiệp, và thu thập khi tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp. Những thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về tên, địa chỉ, số điện thoại, email, những thông tin về tổ chức, tình hình họat động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ của thành viên.

Vietnamnay cam kết sẽ chỉ sử dụng những thông tin được Vietnamnay tiếp nhận trên đây cho mục đích truyền thông, quảng bá thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp theo đúng chức năng mô tả ở trên của Vietnamnay.com

Vietnamnay cũng có thể sẽ gửi các thư thông báo định kỳ hay đột xuất, thư giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới tới các thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay.

3. Cung cấp và Chia sẻ thông tin

Vietnamnay cam kết sẽ chỉ thực hiện việc cung cấp và chia sẻ thông tin theo những điều kiện nhất định như sau:

a. Vietnamnay cung cấp thông tin tổng hợp về doanh nghiệp, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay một cách công khai.

b. Vietnamnay cung cấp và chia sẻ thông tin về thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay để :

- Đáp ứng yêu cầu của các cơ quan pháp luật theo quy định và thủ tục pháp lý hiện hành hoặc theo yêu cầu thực thi pháp luật của các cơ quan có chức năng liên quan.

- Thực thi các điều khoản dịch vụ được áp dụng trên hệ thống Vietnamnay.

- Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, không minh bạch, an ninh hoặc kỹ thuật trên hệ thống Vietnamnay.

- Bảo vệ các quyền, tài sản, uy tín, danh dự hoặc sự an toàn của thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

- Đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

Những thông tin không hiển thị trên website là thông tin riêng của các thành viên (cá nhân, admin quản trị hồ sơ doanh nghiệp, admin gian hàng (webshop) doanh nghiệp, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay chỉ được chia sẻ cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay. Những thông tin riêng đó cũng sẽ chỉ được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay.

4. An toàn thông tin

Vietnamnay cam kết bảo vệ tất cả những thông tin riêng của thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay. Vietnamnay không thực hiện các hành vi mua bán những thông tin đó với bên thứ ba.

Trong trường hợp Vietnamnay phải sử dụng bên thứ ba để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay, Vietnamnay sẽ chính thức yêu cầu bên thứ ba không được phép sử dụng những thông tin riêng thông tin cá nhân của thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay cho các mục đích khác; và Vietnamnay cũng đồng thời yêu cầu bên thứ ba tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Sửa đổi bổ sung

Chính sách bảo mật của Vietnamnay có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung và thay thế tùy thuộc vào sự phát triển chung của họat động giao dịch thương mại điện tử và những thay đổi của pháp luật hiện hành trong những lĩnh vực có liên quan.

Vietnamnay có thể thực hiện việc sửa đổi bổ sung chính sách mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu những sửa đổi đó theo hướng có thể gây bất lợi cho thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay, Vietnamnay sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi tới các thành viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của Vietnamnay.

BQT.VIETNAMNAY.COM